[Spce-user] Billing fee not work mr11.3.1

Tomasz Sidło ts at softvi.pl
Sat Jun 10 06:54:58 EDT 2023


Thanks for the answer.

Below screenshots, I did according to the official guide.

[image: Zrzut ekranu 2023-06-10 o 12.54.04.png][image: Zrzut ekranu
2023-06-10 o 12.52.53.png][image: Zrzut ekranu 2023-06-10 o 12.52.14.png]

pt., 9 cze 2023 o 16:07 Matthias Hohl <matthias.hohl at telematica.at>
napisał(a):

> Hello,
>
>
>
> it looks like that your rate doesn’t effect the call.
>
> But with this lag of information about your billing profile and the call
> itself, it is hard to help you in any way.
>
> It is like “my car doesn’t drive”… but it could be 20000 things, why it
> doesn’t drive.
>
>
>
> Post the call you did (A number and B number) and how it got be normalized
> with rewrite rules.
>
> And than show us the billing profile settings for this destination.
>
>
>
> thanks
>
>
>
> *Von:* Tomasz Sidło via Spce-user <spce-user at lists.sipwise.com>
> *Gesendet:* Freitag, 9. Juni 2023 14:10
> *An:* spce-user at lists.sipwise.com
> *Betreff:* [Spce-user] Billing fee not work mr11.3.1
>
>
>
> Hello everyone.
>
> I have a terrible problem with setting up billing.
>
> I have set the plans, I have set the rates, there is a specific zone and
> yet when I make a call, the CDR shows the connection, but the cost is 0
>
> in the CDR it does not show at all that it is classified as a zone.
>
>
>
> TS
>


-- 
-- 
Tomasz Sidło

*Członek zarządu*
Softvi Sp. z o.o.

| Tel +48  <https://poczta.linux.pl/#NOP>660 102 100 | Web: www.softvi.pl
<http://softvi.pl/> | E-mail: ts at softvi.pl |

*KLAUZULA POUFNOŚCI  *

*Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja
skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim
w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w
całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
nieważności) zgody Softvi Sp. z o.o.*

*CONFIDENTIALITY CLAUSE*

*Information contained in this correspondence is confidential.
Correspondence is addressed solely to the person (company) mentioned above.
Dissemination, copying, disclosure or transfer to third parties in any form
the information contained in this document, in whole or in part is
prohibited without prior written (to be valid) consent Softvi Sp. z o.o.*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sipwise.com/pipermail/spce-user_lists.sipwise.com/attachments/20230610/be6f0221/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Zrzut ekranu 2023-06-10 o 12.54.04.png
Type: image/png
Size: 116279 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sipwise.com/pipermail/spce-user_lists.sipwise.com/attachments/20230610/be6f0221/attachment-0003.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Zrzut ekranu 2023-06-10 o 12.52.14.png
Type: image/png
Size: 190508 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sipwise.com/pipermail/spce-user_lists.sipwise.com/attachments/20230610/be6f0221/attachment-0004.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Zrzut ekranu 2023-06-10 o 12.52.53.png
Type: image/png
Size: 147931 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sipwise.com/pipermail/spce-user_lists.sipwise.com/attachments/20230610/be6f0221/attachment-0005.png>


More information about the Spce-user mailing list